تعداد مقالات ارسال شده 1,756
تعداد مقالات رد شده 1,257
تعداد مقالات پذیرفته شده 229
درصد پذیرش 13
تعداد داوران 526

 

 

ارزیابی نشریه در سال 1401                                                                     الف

به استحضار نویسندگان محترم می رساند نشریه فقط مقالات مرتبط با پایداری محیط را پذیرش می نماید که باید این موضوع در عنوان، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری مقاله منعکس شده باشد و همچنین الزاما مقاله های ارسالی باید ساختار فوق الذکر را داشته باشند. در صورت عدم رعایت دو مورد فوق، مقاله ها در همان ارزیابی اولیه مورد پذیرش قرار نگرفته و عودت داده خواهد شد. ضمنا مقاله های ارسالی قبل از داوری توسط سامانه "سمیم نور "مشابهت یابی می گردد که بهتراست نویسندگان قبل از ارسال مقاله موارد مشابه متن را از طریق سامانه فوق ارزیابی و سپس مقاله را ارسال نمایند. برای اطلاع بیشتر به راهنمای نویسندگان و مقاله های منتشرشده جدید نشریه مراجعه نمایید.

نشریه «جغرافیا و پایداری محیط» براساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس  تأکید این کمیسیون  بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شدۀ نشریات، لطفاً مقالات خود را صرفاً در راستای موضوعات مرتبط با جغرافیا و پایداری محیط از جمله موارد زیر ارسال نمایید:

  • کشف توانمندی‌های مناطق برای توسعة پایدار و پیش بینی عدم تعادل‌های ناشی از برنامة توسعه.
  • برآورد ظرفیت‌های محیطی برای پذیرش جمعیت و برنامه‌ریزی برای اسکان متناسب با افزایش جمعیت.
  • دستکاری سامانه‌های محیطی و پیش بینی سرانجام آنها در کوتاه‌مدت و بلندمدت.
  • پیامدهای زمین ریخت‌شناختی و بو م‌شناختی گسترش محیط‌های شهری.
  • بررسی علائم ناپایداری مانند تغییرات سطح اساس، بیابان‌زایی، فرسایش خاک، تغییر اقلیم و غیره.

 نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:  الف

 نوع داوری: دو سو ناشناس

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 12%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: رایگان

         

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 50، فروردین 1403، صفحه 1-101 

ابر واژگان