فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

1. مجلّۀ جغرافیا و پایداری محیط نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی، بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین رانشریه رویۀ داوری دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review) را برگزیده است؛ بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری آگاه می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد؛ این امر موجب می‌شود که داوری تنها به‌شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت گیرد.

2. نویسندگان محترم لطفاً پیش از ارسال مقاله ازطریق سامانة این مجلّه، راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله را به­ طور دقیق براساس آن تنظیم و سپس ارسال نمایید.

3. پس از ارسال، سردبیر مقاله را بررسی می­ کند تا با تمام اصولی که در راهنمای نویسندگان ذکرشده تطبیق داده شود. مقالاتی که در قلمرو و اهداف نشریه نباشند، یا مقالاتی که با آیین نوشتاری این نشریه خیلی تفاوت داشته باشند، بی­ درنگ از فرایند داوری کنار گذاشته می­ شوند؛ ولی مقالاتی که با اهداف نشریه مطابقت داشته باشند؛ امّا ساختار آن اصلاح ­پذیر باشد، دبیران یا سردبیر نشریه آن­ها را بررسی و نکات قابل اصلاح را به نویسنده اعلام خواهند کرد. این مرحله به­ طور معمول هفت تا ده روز به ­طول خواهد انجامید. پس از اصلاحات، اگر سردبیر تشخیص دهد که اصلاحات انجام شده است، یا نویسنده اصلاحات را جدّی گرفته و امید آن می‌رود که با راهنمایی بیشتر، روال نگارشی خود را در طی فرایند داوری اصلاح کند، مقاله را در جریان فرایند داوری قرار خواهد داد.

4. فرایند داوری مقالات بدین­ شرح است:

- مقاله به سه داور ارسال خواهد شد و داوران یک ماه فرصت خواهند داشت نظرات خود را اعلام کنند (مهلت داوری یک ماه). بعد از دریافت نظر حداقل دو داور سردبیر در خصوص وضعیت مقاله تصمیم گیری می کند.