فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

1. مجلّۀ جغرافیا و پایداری محیط نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی، بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین رانشریه رویۀ داوری دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review) را برگزیده است؛ بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری آگاه می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد؛ این امر موجب می‌شود که داوری تنها به‌شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت گیرد.

2. نویسندگان محترم لطفاً پیش از ارسال مقاله ازطریق سامانة این مجلّه، راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله را به­ طور دقیق براساس آن تنظیم و سپس ارسال نمایید.

3. پس از ارسال، سردبیر مقاله را بررسی می­ کند تا با تمام اصولی که در راهنمای نویسندگان ذکرشده تطبیق داده شود. مقالاتی که در قلمرو و اهداف نشریه نباشند، یا مقالاتی که با آیین نوشتاری این نشریه خیلی تفاوت داشته باشند، بی­ درنگ از فرایند داوری کنار گذاشته می­ شوند؛ ولی مقالاتی که با اهداف نشریه مطابقت داشته باشند؛ امّا ساختار آن اصلاح ­پذیر باشد، دبیران یا سردبیر نشریه آن­ها را بررسی و نکات قابل اصلاح را به نویسنده اعلام خواهند کرد. این مرحله به­ طور معمول هفت تا ده روز به ­طول خواهد انجامید. پس از اصلاحات، اگر سردبیر تشخیص دهد که اصلاحات انجام شده است، یا نویسنده اصلاحات را جدّی گرفته و امید آن می‌رود که با راهنمایی بیشتر، روال نگارشی خود را در طی فرایند داوری اصلاح کند، مقاله را در جریان فرایند داوری قرار خواهد داد.

4. فرایند داوری مقالات بدین­ شرح است:

- مقاله به دو داور ارسال خواهد شد و دوارن یک ماه فرصت خواهند داشت نظرات خود را اعلام کنند (مهلت داوری یک ماه).

- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

- اگر نظر یک داور بازنگری کلّی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

- اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجّه به نظر داور سوم، براساس مورد یک و دو تصمیم گرفته خواهد شد.

- اگر نظر دو داور بازنگری کلّی باشد، مقاله برای بازنگری و انجام اصلاحات داروان به نویسنده داده خواهد شد (مهلت بازنگری پانزده روز). درصورتی­ که نویسنده مقاله را بازنگری کند و به مجلّه برگرداند، برای ارزیابی و بازبینی مجدّد به داروان ارجاع داده خواهد شد (مهلت داوری مجدّد پانزده روز).

- اگر نظر یک داور بازنگری کلّی و داور دیگر بازنگری جزئی باشد، مقاله برای بازنگری و انجام اصلاحات داروان به نویسنده داده خواهد شد (مهلت بازنگری پانزده روز). درصورتی­که نویسنده مقاله را بازنگری کند و به مجلّه برگرداند، برای ارزیابی مجدّد به داوری که نظر بازنگری کلّی داشته است ارجاع خواهد شد (مهلت داوری مجدّد پانزده روز).

- اگر نظر هردو داور بازنگری جزئی باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد (مهلت بازنگری ده روز)، پس از بازنگری نویسنده، مقاله بانظر سردبیر و هیات تحریریه یا دبیران قابل چاپ خواهد بود.

- هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و درصورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجّه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه­ نظرات داوران و سرعت و دقّت نویسندگان در انجام اصلاحات، گرفتن پذیرش در این نشریه حدود سه تا چهار ماه (درصورت تأیید نهایی داوران) به­ طول خواهد انجامید.

5. درصورت پذیرش نهایی، مبلغ 2.000.000 ریال (دویست­ هزار تومان) بابت تأمین هزینه داوری و بخشی از هزینه­ های چاپ دریافت می­ شود. چنانچه تعداد صفحات مقاله بیشتر از پانزده صفحه باشد، به­ ازای هر صفحه اضافه بر آن، مبلغ 200.000 ریال (بیست­ هزار تومان) دریافت خواهد شد.