اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار- دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~iraj.jabbari
iraj.jabbarirazi.ac.ir

مدیر مسئول

حسن ذوالفقاری

اقلیم شناسی دانشیار- دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~h.zolfaghari2002
h.zolfaghari2002yahoo.com

مدیر داخلی

مجید احمدی ملاوردی

ژئومورفولوژی دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی

majid.ahmadirazi.ac.ir
09185817989

اعضای هیات تحریریه

سعید جهانبخش اصل

اقلیم شناسی استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.jahan
jahanbakhshsaeedyahoo.com

محمد رضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rrezvani/thesis
rrezvaniut.ac.ir

میرستار صدرموسوی

برنامه ریزی شهری-منطقه ای استاد- دانشگاه تبریز

ssadrtabrizu.ac.ir

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد- دانشگاه تهران

rural.ut.ac.ir/members/04_dr_ghadiri.asp
mghadiriut.ac.ir

مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~myamani
myamaniut.ac.ir

منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir

قاسم عزیزی

اقلیم شناسی استاد- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/ghazizi/?ac=thesis
ghaziziut.ac.ir

علی محمد خورشید دوست

اقتصاد و مدیریت محیط زیست استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir

مهدی پورطاهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mahdit
mehdipourtaherigmail.com

سید علی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sabadri
sabadriut.ac.ir

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار- دانشگاه رازی

iraj.jabbarirazi.ac.ir

فیروز مجرد

اقلیم شناسی دانشیار- دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~f.mojarrad
f_mojarradrazi.ac.ir

امجد ملکی

ژئومورفولوژی دانشیار- دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~amjad.maleki
amjad_malekiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فرانسیسکو گوتیِرز

ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه زاراگوزا، اسپانیا

fgutierunizar.es

ساموئل تی. میلر

هواشناسی استاد- دانشگاه پلیموس ستیت، نیو هامپشایر، آمریکا

stmillerplymouth.edu

ویراستار ادبی نشریه

هدی رضایی

ویراستار ادبی و صفحه آرا

s_rezaei86yahoo.com

ویراستار انگلیسی

رویا تابعی

ویراستار انگلیسی

tabei.royarazi.ac.ir

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

کارشناس نشریه

nazizi56yahoo.com