اعضای هیات تحریریه

سردبیر

منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir
0000-0002-4916-9304

h-index: 22  

جانشین سردبیر

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~ir-jabari
iraj.jabbarirazi.ac.ir
0000-0001-5701-5631

h-index: 4  

مدیر مسئول

حسن ذوالفقاری

اقلیم شناسی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~h.zolfaghari2002
h.zolfagharirazi.ac.ir
0000-0002-4239-0292

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

سعید جهانبخش اصل

اقلیم شناسی استاد، گروه آب و هوا شناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.jahan
jahanbakhshsaeedyahoo.com

محمد رضا رضوانی

برنامه ریزی روستایی و گردشگری استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~rrezvani/thesis
rrezvaniut.ac.ir
0000-0003-0830-3666

h-index: 2  

میرستار صدرموسوی

برنامه ریزی شهری-منطقه ای استاد- دانشگاه تبریز

ssadrtabrizu.ac.ir

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد، گروه آموزشی جغرافیای انسانی و برنامه ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~mghadiri
mghadiriut.ac.ir
0000-0002-1699-2855

مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد، گروه آموزشی جغرافیای انسانی و برنامه ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~myamani
myamaniut.ac.ir
0000-0002-2042-7365

قاسم عزیزی

اقلیم شناسی استاد، گروه آموزشی جغرافیای انسانی و برنامه ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/ghazizi/?ac=thesis
ghaziziut.ac.ir
0000-0002-9797-4834

h-index: 17  

علی محمد خورشید دوست

مطالعه محیط زیست استاد، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir
0000-0003-3020-7603

h-index: 9  

منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir

سید علی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار، گروه آموزشی جغرافیای انسانی و برنامه ریزی،دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sabadri
sabadriut.ac.ir
0000-0001-7422-7281

h-index: 14  

فیروز مجرد

اقلیم شناسی دانشیار اقلیم­ شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~f.mojarrad
f_mojarradrazi.ac.ir

امجد ملکی

ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفو لوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~amjad.maleki
a.malekirazi.ac.ir
0000-0003-3232-2736

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فرانسیسکو گوتیِرز

ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه زاراگوزا، اسپانیا

fgutierunizar.es

ساموئل تی. میلر

هواشناسی استاد- دانشگاه پلیموس ستیت، نیو هامپشایر، آمریکا

stmillerplymouth.edu

مدیر داخلی

مجید احمدی ملاوردی

ژئومورفولوژی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

majid.ahmadirazi.ac.ir
09185817989

ویراستار ادبی نشریه

هدی رضایی

ویراستار ادبی و صفحه آرا

s_rezaei86yahoo.com

ویراستار انگلیسی

رویا تابعی

ویراستار انگلیسی

tabei.royarazi.ac.ir

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

کارشناس نشریه

nazizi56yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی

iraj.jabbarirazi.ac.ir