اعضای هیات تحریریه

سردبیر

منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir
0000-0002-4916-9304

جانشین سردبیر

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار- دانشگاه رازی

iraj.jabbarirazi.ac.ir

مدیر مسئول

حسن ذوالفقاری

اقلیم شناسی دانشیار رشته جغرافیای طبیعی(گرایش آب وهواشناسی)، عضو هیات علمی دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~h.zolfaghari2002
h.zolfagharirazi.ac.ir

مدیر داخلی

مجید احمدی ملاوردی

ژئومورفولوژی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

majid.ahmadirazi.ac.ir
09185817989

اعضای هیات تحریریه

سعید جهانبخش اصل

اقلیم شناسی استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.jahan
jahanbakhshsaeedyahoo.com

محمد رضا رضوانی

برنامه ریزی روستایی و گردشگری استاد دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران- تهران- ایران

profile.ut.ac.ir/~rrezvani/thesis
rrezvaniut.ac.ir

میرستار صدرموسوی

برنامه ریزی شهری-منطقه ای استاد- دانشگاه تبریز

ssadrtabrizu.ac.ir

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد- دانشگاه تهران

rural.ut.ac.ir/members/04_dr_ghadiri.asp
mghadiriut.ac.ir

مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~myamani
myamaniut.ac.ir

قاسم عزیزی

اقلیم شناسی استاد- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/ghazizi/?ac=thesis
ghaziziut.ac.ir

علی محمد خورشید دوست

مطالعه محیط زیست استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir

منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir

سید علی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sabadri
sabadriut.ac.ir

فیروز مجرد

اقلیم شناسی دانشیار اقلیم­ شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~f.mojarrad
f_mojarradrazi.ac.ir

امجد ملکی

ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفو لوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~amjad.maleki
a.malekirazi.ac.ir
0000-0003-3232-2736

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فرانسیسکو گوتیِرز

ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه زاراگوزا، اسپانیا

fgutierunizar.es

ساموئل تی. میلر

هواشناسی استاد- دانشگاه پلیموس ستیت، نیو هامپشایر، آمریکا

stmillerplymouth.edu

ویراستار ادبی نشریه

هدی رضایی

ویراستار ادبی و صفحه آرا

s_rezaei86yahoo.com

ویراستار انگلیسی

رویا تابعی

ویراستار انگلیسی

tabei.royarazi.ac.ir

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

کارشناس نشریه

nazizi56yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی

iraj.jabbarirazi.ac.ir