داوران

اسامی داوران دوره نهم / 1398

نام نام خانوادگی رتبه سمت/ سازمان پایگاههای بین المللی
عیسی ابراهیم زاده استاد  دانشگاه سیستان و بلوچستان  
منیژه احمدی استادیار  دانشگاه زنجان  
محمد اخوان قالی باف استادیار  دانشگاه یزد  
محمد اسکندری استادیار دانشگاه پیام نور  
مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند https://publons.com/researcher/4812274/morteza-esmailnejad/
محمدرضا اشرف زاده استادیار  دانشگاه شهرکرد  
محمد اکبرپور استادیار دانشگاه رازی

Scholar:  D69FlJ4AAAAJ

Scopus : 57223848431

linkedin.com/in/mohammad-akbarpour-a0567b67

https://publons.com/researcher/3659601/mohammad-akbarpour/

علی امیری استادیار  دانشگاه لرستان  
روح اله اوجی استادیار دانشگاه گیلان  
محمدحسین ایران نژاد پاریزی استادیار  دانشگاه یزد  
علیرضا ایلدرمی دانشیار دانشگاه https://publons.com/researcher/?name=Alireza%20Ildoromi
سهیلا آقابیگی امین استادیار  دانشگاه رازی   
اسماعیل آقایی زاده استادیار  دانشگاه گیلان  
ضیاء الدین بادهیان استادیار دانشگاه لرستان  
غلامرضا براتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
نازنین تبریزی استادیار دانشگاه مازندران  
جعفر توکلی دانشیار دانشگاه رازی   
مهدی ثقفی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران  
ایرج جباری دانشیار دانشگاه رازی  
مسعود جلالی استادیار  دانشگاه زنجان  
احمد حسینی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام  
همایون حصادی استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  
محمدامین خراسانی استادیار دانشگاه تهران  
فرامرز خوش اخلاق استادیار دانشگاه تهران  
حسن ذوالفقاری دانشیار  دانشگاه رازی  
زهرا رحیم زاده استادیار دانشگاه فرهنگیان / تهران  
راضیه رحیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران  
نورالدین رستمی دانشیار  دانشگاه ایلام  
یوسف رمضانی استادیار دانشگاه بیرجند  
کیومرث روشنگر دانشیار  دانشگاه تبریز  
عبدالرسول زارعی استادیار دانشگاه فسا  
رسول زمانی استادیار  دانشگاه شهرکرد  
مهدی زنگنه استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری  
غلامرضا سبزقبائی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
احد ستوده استادیار  دانشگاه یزد  
محمد حسین سرائی دانشیار دانشگاه یزد  
سیامک شرفی استادیار دانشگاه لرستان  
حجت الله شرفی استادیار انشگاه شهید باهنر کرمان  
مرتضی شکری استادیار دانشگاه بوعلی سینا  
علی شمس الدینی استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
حجت شیخی استادیار  دانشگاه ایلام  
داود شیخی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران  
اسماعیل صالحی دانشیار دانشگاه تهران  
جلیل صحرایی استادیار دانشگاه رازی  
بهمن صحنه استادیار دانشگاه گلستان، گرگان  
لیلا صیاد بیدهندی استادیار دانشگاه پیام نور  
تقی طاوسی استاد  دانشگاه سیستان و بلوچستان  
هادی عبادی استادیار دانشگاه رازی   
آییژ عزمی استادیار دانشگاه رازی  
علی عزیزی استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور  
سارا عطارچی استادیار  دانشگاه تهران  
حسین عقیقی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
محمدرضا علمی استادیار  دانشگاه یزد  
جمشید عینالی دانشیار  دانشگاه زنجان  
لیلا غلامی استادیار دانشگاه ساری  
امان الله فتح نیا استادیار دانشگاه رازی  
منوچهر فرج زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس  
خلیل قربانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه گرگان  
فاطمه کوچکی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  
فیروز مجرد دانشیار دانشگاه رازی  
علی محمدخورشیددوست استاد  دانشگاه تبریز  
ام البنی محمدرضاپور دانشیار دانشگاه زابل  
وحید محمدنژاد استادیار  دانشگاه ارومیه  
یاسر محمدی استادیار دانشگاه بوعلی همدان  
داود مختاری استاد دانشگاه تبریز  
حسین مددی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا  
حوریه مرادی استادیار  دانشگاه لرستان  
غلامحسین مرادی استادیار دانشگاه یزد  
اسکندر مرادی استادیار دانشگاه پیام نور کردستان   
رئوف مصطفی زاده دانشیار  دانشگاه محقق اردبیلی  
جمال مصفایی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران  
جعغر معصوم پور دانشیار دانشگاه رازی   
مهران مقصودی دانشیار دانشگاه تهران  
سعید ملکی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  
محمودرضا میرلطفی دانشیار دانشگاه زابل  
محمد نجارزاده استادیار دانشگاه سمنان  
حسین نظم فر دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
داریوش یاراحمدی دانشیار  دانشگاه لرستان  

اسامی داوران دوره دهم/1399

نام نام خانوادگی رتبه سمت / سازمان پایگاههای بین المللی
عیسی ابراهیم زاده استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان  
محمد اسکندری استادیار دانشگاه پیام نور  
مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند  
محمدرضا اشرف زاده استادیار دانشگاه شهرکرد  
روح اله اوجی استادیار دانشگاه گیلان  
علیرضا ایلدرمی دانشیار دانشگاه  
اسماعیل آقایی زاده استادیار دانشگاه گیلان  
ضیاء الدین بادهیان استادیار دانشگاه لرستان  
نازنین تبریزی استادیار دانشگاه مازندران  
جعفر توکلی دانشیار دانشگاه رازی   
مهدی ثقفی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران  
ایرج جباری دانشیار دانشگاه رازی  
مسعود جلالی استادیار ادانشگاه زنجان  
منصور جهان تیغ دانشیار عضو هیئت علمی  
احمد حسینی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام  
رضاحسین حیدری استادیار دانشگاه رازی  
محمدامین خراسانی استادیار دانشگاه تهران  
فرامرز خوش اخلاق استادیار دانشگاه تهران  
رامین رحمانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
زهرا رحیم زاده استادیار  دانشگاه فرهنگیان / تهران  
کاظم رنگزن دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
غلامرضا سبزقبائی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
مرتضی شکری استادیار دانشگاه بوعلی سینا  
علی شمس الدینی استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
حجت شیخی استادیار دانشگاه ایلام  
بهمن صحنه استادیار  دانشگاه گلستان  
موسی عابدینی استاد دانشگاه محقق اردبیلی  
هادی عبادی استادیار  دانشگاه رازی  
آییژ عزمی استادیار دانشگاه رازی  
سارا عطارچی استادیار  دانشگاه تهران  
حسین عقیقی استادیار دانشگاه شهید بهشت  
محمدرضا علمی استادیار دانشگاه یزد  
جمشید عینالی دانشیار دانشگاه زنجان  
پرویز فاتحی استادیار دانشگاه تهران  
امان الله فتح نیا   دانشگاه رازی  
منوچهر فرج زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس  
بهمن فرهادی بانسوله استادیار دانشگاه رازی  
خلیل قربانی دانشیار دانشگاه گرگان  
یوسف قنبری دانشیار دانشگاه اصفهان  
چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه گرگان  
ابوالقاسم گورابی استادیار دانشگاه تهران  
فیروز مجرد دانشیار دانشگاه رازی  
علی محمدخورشیددوست استاد  دانشگاه تبریز  
وحید محمدنژاد استادیار دانشگاه ارومیه  
حسن محمودزاده دانشیار دانشگاه تبریز  
داود مختاری استاد  دانشگاه تبریز  
حسین مددی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا  
حوریه مرادی استادیار دانشگاه لرستان  
غلامحسین مرادی استادیار دانشگاه یزد  
جمال مصفایی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران  
غلامعلی مظفری دانشیار  دانشگاه یزد  
جعغر معصوم پور دانشیار دانشگاه رازی   
مهدی منتظرالحجه استادیار دانشگاه یزد  
سید حسین میرموسوی دانشیار دانشگاه زنجان  
محمد میره ای استادیار  دانشگاه تهران  
عامر نیک پور دانشیار دانشگاه مازندران  

اسامی داوران دوره یازدهم/1400

نام نام خانوادگی رتبه سمت/ سازمان پایگاه های بین المللی
محمد اسکندری استادیار دانشگاه پیام نور  
مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند  
محمد اکبرپور استادیار دانشگاه رازی  
روح اله اوجی استادیار دانشگاه گیلان  
محمدحسین ایران نژاد پاریزی استادیار  دانشگاه یزد  
علیرضا ایلدرمی دانشیار دانشگاه ملایر  
سهیلا آقابیگی امین استادیار   دانشگاه رازی  
اسماعیل آقایی زاده استادیار  دانشگاه گیلان  
غلامرضا براتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
نازنین تبریزی استادیار دانشگاه مازندران  
جعفر توکلی دانشیار دانشگاه رازی   
مهدی ثقفی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران  
مسعود جلالی استادیار  دانشگاه زنجان  
مسیب حشمتی دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  
محمدامین خراسانی استادیار دانشگاه تهران  
فرامرز خوش اخلاق استادیار دانشگاه تهران  
علی اکبر دماوندی استادیار  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
حسن ذوالفقاری دانشیار دانشگاه رازی  
زهرا رحیم زاده استادیار دانشگاه فرهنگیان / تهران  
نورالدین رستمی دانشیار  دانشگاه ایلام  
عبدالرسول زارعی استادیار دانشگاه فسا  
حجت الله شرفی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  
سیامک شرفی استادیار  دانشگاه لرستان  
علی شمس الدینی استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
داود شیخی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران  
تقی طاوسی استاد  دانشگاه سیستان و بلوچستان  
علی عزیزی استادیار  موسسه تحقیقات جمعیت کشور  
سارا عطارچی استادیار  دانشگاه تهران  
حسین عقیقی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
محمدرضا علمی استادیار  دانشگاه یزد  
پرویز فاتحی استادیار دانشگاه تهران  
امان الله فتح نیا استادیار دانشگاه رازی  
مرزبان فرامرزی استادیار دانشگاه ایلام  
منوچهر فرج زاده استاد  دانشگاه تربیت مدرس  
ابوالفضل قنبری دانشیار  دانشگاه تبریز  
یوسف قویدل رحیمی دانشیار  دانشگاه تربیت مدرس  
چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه گرگان  
امیر گندمکار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد  
فیروز مجرد دانشیار  دانشگاه رازی  
علی محمدخورشیددوست استاد  دانشگاه تبریز  
وحید محمدنژاد استادیار دانشگاه ارومیه  
داود مختاری استاد انشگاه تبریز  
حسین مددی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا  
حوریه مرادی استادیار دانشگاه لرستان  
غلامحسین مرادی استادیار دانشگاه یزد  
رئوف مصطفی زاده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
جمال مصفایی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران  
حمید مطیعیان استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
غلامعلی مظفری دانشیار دانشگاه یزد  
جعغر معصوم پور دانشیار دانشگاه رازی   
آرش ملکیان دانشیار دانشگاه تهران  
محمد نجارزاده استادیار دانشگاه سمنان  
داریوش یاراحمدی دانشیار دانشگاه لرستان