داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ziaedin Badehian گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
Masoud Safaeepour Professor Geography and Urban Planning Shahid Chamran University of Ahvaz
عیسی ابراهیم زاده گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد احمدی بخش ـحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، ایران
محمد احمدی کارشناس اقلیم شناسی هواشناسی استان کرمانشاه
منیژه احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
وکیل احمدی دانشگاه رازی- علوم اجتماعی/ عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی
علی احمدآبادی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
مجید احمدی ملاوردی مدیر داخلی- دانشگاه رازی
مجید احمدی ملاوردی
محمد اخوان قالی باف عضو دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک - دانشگاه یزد
آرش آذری استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه
داریوش یاراحمدی هیات علمی- دانشگاه لرستان
محمدحسین ایران نژاد پاریزی گروه محیط زیست- دانشگاه یزد
محمد اسکندری دانشگاه پیام نور- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نجما اسمعیل پور گروه شهرسازی- دانشکده هنرو معماری دانشگاه یزد
مرتضی اسمعیل نژاد مخاطرات محیطی گروه جغرافیا، جغرافیا، دانشگاه بیرجند
افشین اشرف زاده عضو هیات علمی / دانشگاه گیلان
محمدرضا اشرف زاده استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
سمیه اعظمی گروه اقتصاد- دانشگاه رازی
محسن آقایاری هیر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- تبریز
سهیلا آقابیگی امین گروه منابع طبیعی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی -کرمانشاه
اسماعیل آقایی زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
سعید اکبریان هیات علمی دانشگاه شیراز
سعیدرضا اکبریان رونیزی عضو هیات علمی
محمد اکبرپور دانشگاه رازی
علیرضا ایلدرمی دانشیار دانشگاه
سهراب الوانی نژاد استادیار گروه جنگلداری- دانشگاه یاسوج
کمال امیدوار استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد
علی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان - جغرافیای سیاسی
سهراب امیریان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی اشرف امیری نژاد استادیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
روح اله اوجی دانشگاه گیلان
سیدعلی بدری عضو علمی دانشگاه تهران
غلامرضا براتی آب و هواشناسی- دانشگاه شهید بهشتی
حمید برقی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
رضا برنا
شهرام بهرامی
داداله بهمند دانشگاه پیام نور
محسن پوررضا بیلندی استادیار گروه مهندسی اب
نازنین تبریزی هیات علمی دانشگاه مازندران
جعفر توکلی جغرافیای روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه
سید محمد توکلی صبور دانشگاه خوارزمی
مهدی ثقفی دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
ایرج جباری دانشگاه رازی- ژئومورفولوژی
فیروز جعفری دانشگاه تبریز
مسعود جلالی اقلیم شناسی- دانشگاه زنجان
عبدالله جلیلیان دانشگاه رازی-آمار
سمیه جنت رستمی دانشگاه گیلان-مهندسی آب
منصور جهان تیغ عضو هیئت علمی
عیسی جوکار سرهنگی دانشگاه مازندران
مهرداد چراغی دانشیار گروه محیط زیست و معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
مریم حافظ پرست هیات علمی دانشگاه رازی
رضاحسین حیدری دانشگاه رازی
مجید حیدری استاد گروه آب دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمد حسینی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
هادی حسینی
وحید حسینی دانشگاه کردستان (خاک شناسی جنگل)
مسیب حشمتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
همایون حصادی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی-تخصص: منابع آب، هیدرولوژی، آبخیزداری
علی حقی زاده دانشگاه لرستان
منصور حلیمی اقلیم شناسی ماهواره ای
عباس خاشعی سیوکی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمدامین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
علی خزائی دانشگاه رازی
محمود خسروی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرامرز خوش اخلاق هیات علمی-دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا
رضا خوش رفتار Dep of geography- University of Znjan
محمد دارند دانشگاه کردستان- اقلیم شناسی
علیرضا دربان آستانه دانشگاه تهران
حسن ذوالفقاری عضو هیات علمی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
عباس رجایی برنامه ریزی شهری - دانشگاه تهران
حمید رحیمی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه
داریوش رحیمی دانشگاه اصفهان
راضیه رحیمی استادیار گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رامین رحمانی عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی رحیمیان عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه توسعه روستایی
زهرا رحیم زاده هیات علمی / استادیار دانشگاه فرهنگیان / تهران
نورالدین رستمی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
محمدرضا رضوانی عضو علمی دانشگاه تهران
طیب رضیئی
امید رفیعیان گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرس
یوسف رمضانی دانشگاه بیرجند. مهندسی آب
مهدی رمضان زاده لسبوئی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ابوالفضل رنجبر دانشگاه کاشان
کاظم رنگزن دکتری دورسنجی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا روشن
کیومرث روشنگر گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
عبدالرسول زارعی دانشگاه فسا
محمد حسن زال عضو هیئت علمی/دانشگاه مازندران
رسول زمانی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه شهرکرد
مهدی زنگنه استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
سعید زنگنه شهرکی دانشگاه تهران
غلامرضا سبزقبائی استادیارگروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
احد ستوده گروه محیط زیست- دانشگاه یزد
حسن سجاد زاده استادیار شهرسازی ،هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد
نسرین سیدی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سید مرتضی سیدیان هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
محمد حسین سرائی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
حشمت اله سعدی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
بهرنگ سلاجقه استادیار گروه محیط زیست، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
ناصر سلطانی جغرافیای سیاسی هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
کامران شایسته دانشگاه ملایر
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه بوعلی سینا همدان-علوم اقتصادی (اقتصاد بین الملل - توسعه اقتصادی)
مصطفی شاهینی فر گروه جغرافیا، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حجت شیخی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه ایلام
داود شیخی گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حجت الله شرفی استادیار بخش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیامک شرفی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
نقی شعبانیان دانشگاه کردستان (جنگلکاری ،اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل)
مرتضی شکری دانشگاه بوعلی سینا- گروه مهندسی عمران
علی شکور
علی شمس الدینی گروه سنجش از دور-دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر شمسی پور گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
احسان صیاد دانشگاه رازی
لیلا صیاد بیدهندی دانشگاه پیام نور
علی رضا صادقی عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه شیراز
اسماعیل صالحی دانشیار گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران
اسماعیل صالحی دانشگاه تهران
جلیل صحرایی گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی،شهر کرمانشاه،ایران
بهمن صحنه جغرافیای روستایی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
عاطفه صداقتی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد، دانشکده هنر، پژوهشگر دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز (بورسیه)
تقی طاوسی استاد گروه جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر عابدینی مدیر گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
هادی عبادی طراحی شهری دانشگاه رازی گروه معماری
حامد عباسی هیات علمی دانشگاه لرستان
علی عزیزی محیط زیست
قاسم عزیزی
آییژ عزمی
یوسف عیسی زاده روشن عضو هیت علمی دانشگاه مازندران
بهناز عطاییان استادیار گروه مرتع و آبخیز داری، دانشگاه ملایر
سارا عطارچی سنجش از دور,تصاویر راداری- دانشگاه تهران
حسین عقیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی-سنجش از دور و GIS
امیرحسین علی بیگی دانشگاه رازی-ترویج
هوشمند علیزاده دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان - گروه شهرسازی
ناصر علیقلیزاده
محمدرضا علمی گروه محیط زیست- دانشگاه یزد
علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
جمشید عینالی عضو هیات علمی/ دانشگاه زنجان
شایسته غلامی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
لیلا غلامی مرتع و آبخیزداری-دانشگاه ساری
سیداحسان فاطمی دانشگاه رازی- کرمانشاه ایران
شهرام فتاحی دانشگاه رازی- اقتصاد
امان الله فتح نیا
مرزبان فرامرزی استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام
محمد فرجی دارابخانی جغرافیای شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری /دانشگاه پیام نور / رییس دانشگاه پیام نور سرابله
منوچهر فرج زاده گروه حغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
قدیر فیروز نیا دانشگاه پیام نور.عضو هیات علمی
مصطفی قدمی
خلیل قربانی عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد قیطوری مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
ابوالفضل قنبری هیأت علمی/ دانشگاه تبریز
یوسف قنبری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
یوسف قویدل رحیمی گروه اقلیم شناسی- دانشگاه تربیت مدرس
اکبر کیانی عضو هیات علمی / دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مریم کیانی صدر استادیار گروه محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
جلیل کریمی دانشگاه رازی- علوم اجتماعی
حسین کریم زاده
چوقی بایرام کمکی هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی- دانشگاه گرگان
فاطمه کوچکی نژاد جغرافیا،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه،ایران
امیر گندمکار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
ابوالقاسم گورابی طبیعی، جغرافیا، تهران
قاسم لرستانی دانشگاه مازندران
فیروز مجرد دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه رازی
یاسر محمدی عضو هیئت علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه بوعلی همدان
علی محمدخورشیددوست محیط زیست هیات علمی دانشگاه تبریز
ام البنی محمدرضاپور دانشگاه زابل
وحید محمدنژاد گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
حسن محمودزاده دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
داود مختاری گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز
حسین مددی عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا
اسکندر مرادی دانشگاه پیام نور کردستان - جغرافیای سیاسی
حوریه مرادی استادیار دانشگاه لرستان- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
غلامحسین مرادی گروه محیط زیست- دانشگاه یزد
میرمهرداد میرسنجری محیط زیست- دانشگاه ملایر
علی اصغر میرک زاده ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه رازی
محمودرضا میرلطفی دانشگاه زابل
سید حسین میرموسوی هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان رشته آب و هواشناسی
محمد میره ای عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
رئوف مصطفی زاده استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
جمال مصفایی استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
حسین معروفی دانشگاه فردوسی مشهد- گروه شهرسازی
جعغر معصوم پور دانشگاه رازی کرمانشاه
مهران مقصودی دانشگاه تهران
مرضیه مکرم استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
امجد ملکی
سعید ملکی جغرافیای شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش ملکیان دانشگاه تهران
مهدی منتظرالحجه هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد
حسین منصوریان عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی مهدی دانشگاه تهران
سید حجت موسوی استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
سیدعلی موسوی گروه مهندسی آب، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
میر نجف موسوی دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
مهرداد نیاپرست گروه آمار-دانشگاه رازی
محمد نجارزاده استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان
محمد سعید نجفی دانش آموخته ی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز-مدلسازی و مطالعه طوفان های گردوغبار
حسین نظم فر دانشگاه محقق اردبیلی
عامر نیک پور گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران
حسین نگارش
یدالله یوسفی