تغییر سردبیر نشریه جغرافیا و پایداری محیط

 به اطلاع تمامی همکاران و پژوهشگران می رساند که بر اساس مصوبه جلسه شورای نشریات دانشگاه رازی که در آذر ماه 1400 تشکیل شد، سردبیر نشریه جغرافیا و پایداری محیط تغییر پیدا کرد و جناب آقای  دکتر منوچهر فرج زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سردبیر انتخاب شدند.