پذیرفته شدن نشریه جغرافیا و پایداری محیط در پایگاه CABI

 به اطلاع تمامی همکاران و پژوهشگران می رساند که نشریه جغرافیا و پایداری محیط در پایگاه CABI نمایه شده است.