تماس با ما

نشانی: کرمانشاه، باغ­ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط

نشانی الکترونیکی نشریه

gse@razi.ac.ir

gesrazi@gmail.com

آدرس اینترنتی نشریه

http://ges.razi.ac.ir

صندوق پستی

6714414941

تلفن

09185817989

دورنگار

08334283903


CAPTCHA Image