اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

جغرافیا علم مطالعة سامانة زمین با همة چشم اندازها، مردم، مکانها و محیطهایشان می باشد. در مطالعات جغرافیایی سعی بر آن است تا با درک پویایی محیط انسانی و طبیعی پیش بینی  شود که با تغییر در یکی از عناصر سامانه کدام عناصر طبیعی و انسانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و برای مهار تغییرات شدید سامانه و پایدارسازی آن مسئولین باید بر روی کدام عنصر متمرکز شوند. در این راستا نشریة جغرافیا و پایداری محیط قصد دارد تا:

  • اطلاعاتی را  در بارة نتایج مثبت و منفی تصمیمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در تخریب محیط زیست و عواقب این تخریب در زندگی و رفاه مردم  در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان  قرار دهد.

  • مهارت‌های فکری و دانش جامعه و مسئولین  را برای  پرداختن به نگرانی های روبه رشد در بارة روابط بین اجتماع و محیط ارتقاء دهد.

  • اندیشمندان و پژوهشگران را تشویق نماید تا در بارة استفاده از تکنیکها  و فنون بررسی پویایی محیط مانند روش‌های میدانی، فنون مساحی، تجزیه و تحلیل‌ها و تفسیرهای کارتوگرافیک و GIS بحث و بررسی کنند.

  • در بارۀ ضرورت‌ها، موانع و شیوه‌های مدیریت منابع طبیعی و مصرف انرژی آگاهی های لازم را به مسئولاین، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد.