دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 37، اسفند 1399، صفحه 1-109 
پراکنش سازندهای مارنی، کاربری اراضی و فرسایش غالب آن‌ها در استان کرمانشاه

صفحه 53-72

10.22126/ges.2021.5987.2330

مسیب حشمتی؛ حمیدرضا پیروان؛ محمد قیطوری؛ مجید احمدی ملاوردی؛ علی مرادپور


مدل‌سازی مطلوبیت زیست‌گاه غاز خاکستری در ایران

صفحه 109-123

10.22126/ges.2021.5918.2320

فاطمه بیگلری قوچان عتیق؛ آزیتا فراشی؛ میترا شریعتی نجف‌آبادی