دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 44، مهر 1401، صفحه 1-107