دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تیر 1401، صفحه 1-109