دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 42، فروردین 1401، صفحه 1-105 

مقاله پژوهشی

تبیین اثر نهادگرایی یکپارچه بر توسعه پایدار روستاهای استان آذربایجان غربی

صفحه 1-17

10.22126/ges.2022.7071.2464

کامران بابازاده؛ علیرضا امیرکبیری؛ مینا جمشیدی ایوانکی؛ محمد رضا ربیعی مندجین