دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تیر 1402، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

تاثیر کاربری اراضی بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه)

صفحه 1-17

10.22126/ges.2022.8143.2564

میلاد خضری؛ کاظم نصرتی؛ زینب محمدی رایگانی؛ سمیه خالقی؛ سعیده جلالی