دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، اسفند 1398، صفحه 1-117 
ارزیابی آسیب پذیری سیمای سرزمین ناشی از شبکه جاده‌ای در استان لرستان

صفحه 55-70

10.22126/ges.2020.4257.2061

حسین مددی؛ حسین مرادی؛ علی رضا سفیانیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی