کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی روند تغییرات‌فضایی بلند‌مدت دمای‌حداقل ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17

10.22126/ges.2021.6938.2453

راضیه فنایی؛ یوسف قویدل؛ منوچهر فرج زاده


تحلیل فضایی طوفان‌های گردوغباری در ایران براساس ویژگی‌های آب‌و‌هوایی و پوشش گیاهی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-23

10.22126/ges.2021.6478.2395

فرزانه برزو؛ حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ جلیل صحرایی


کاربرد رویکرد مضرس در مدل سازی قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 65-79

حامد عباسی؛ حمید میرهاشمی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر درجه-روزهای گرمایشی و سرمایشی ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-20

حسن ذوالفقاری؛ حمید رحیمی؛ روح ا... اوجی


توان‌های اقلیمی ایران برای کشت آفتاب‌گردان دیم

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-82

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ فردین جلیلیان


رابطه‎ی فرود دریای سرخ با بارش‎های سنگین ایران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابولفضل مسعودیان


واکاوی میانگین مجموع درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 23-36

سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی؛ رضا ابراهیمی


تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 63-78

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ داریوش رحیمی