دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، بهمن 1396، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی

تحلیل پایداری و راهکارهای پایدارسازی زمین لغزشها (مطالعه موردی: آزادراه خرّم آباد - پل زال)

صفحه 1-17

مجید ابراهیمی؛ احمد ذاکریان؛ جواد داودیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی