دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1396، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روابط ابرناکی شبانه و رخداد شب‌های گرم در ایران مرکزی

صفحه 1-11

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ فرشاد پژوه