دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، اسفند 1395، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

راهبردهای توسعۀ گردشگری اجتماعی (حمایتی) با استفاده از تکنیک پرامیته (مطالعة موردی: شهرستان تهران)

صفحه 1-15

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ مریم سعادتمندی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی


اثر تغییر اقلیم بر آبدهی و ویژگی‌های چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

صفحه 51-66

جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ سجاد باقری سیدشکری


ارزیابی ظرفیّت برد و امنیّت اکولوژیکی شهر سنندج به روش ردّپای بوم‌شناختی

صفحه 67-79

نرگس محمدی؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی؛ کبری مل حسینی دارانی