دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1395، صفحه 1-116