دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1393، صفحه 1-83 
6. تحلیل فضایی روابط شهرهای کوچک با حوزة نفوذ (مطالعة موردی: بخش گهواره)

صفحه 67-83

نوذر قنبری؛ مسلم رستمی؛ سجاد زنگیشه یی؛ اردشیر فتحی