دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آبان 1391، صفحه 1-126 
اولویت‎بندی راهبرد‎های توسعه‎ی پایدار گردشگری بافت قدیم شهر اصفهان با استفاده از روش دلفی

صفحه 111-126

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدا.. زاده؛ زینب عمرانی ساردو