اولویت‎بندی قطب‌های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه‎ی گردشگری با استفاده از روش تصمیم‎گیری چند معیاره‎ی تاپسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مناطق نمونه‎ی گردشگری، زیرمجموعه‎ی قطب­های گردشگری و یکی از مهم‎ترین مباحث مهم مطرح شده در صنعت گردشگری هستند. توسعه‎ی مناطق نمونه‎ی گردشگری، توسعه‎ی قطب‎های گردشگری را به‎دنبال دارد و سبب رونق گردشگری یک قطب گردشگری می­شوند. پژوهش پیش رو، ازدسته پژوهش‎های کاربردی ـ  توسعه­ای است که با هدف رتبه‎بندی قطب‎های گردشگری استان کرمانشاه انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسش‎نامه است که با استفاده از روش دلفی، 10 شاخص برای مناطق نمونه ارزیابی و سپس با پیمایش داده­های حاصل از پرسش‎نامه در روش تاپسیس، قطب­های گردشگری اولویت‎بندی شده­اند. بر این اساس، مناطق نمونه‎ی گردشگری تحت پوشش قطب کرمانشاه با میزان 9448/ 0=  نسبت به دیگر مناطق در سطح بسیار خوب، مناطق نمونه‎ی قطب اورامانات با امتیاز 42981/0 در رتبه‎ی دوم و در سطح متوسط و سایر مناطق در سطوح بعدی ارزیابی شده­اند. نتایج پژوهش از یک سو سهم مهمی در تصمیم‎گیری­های مدیریتی دارد و از سوی دیگر، به سرمایه‎گذاران برای سرمایه‎گذاری و به گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها