پیش‎بینی تاریخ آخرین یخبندان‎های بهاری در غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آخرین روز یخبندان برای 17 ایستگاه همدید هواشناسی در شمال غرب و غرب ایران، بر اساس داده‎های روزانه یک دوره‎ی آماری بیست‎ساله از سال 1986 تا 2005، با استفاده  از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی پیش‎بینی شد. پس از آزمون الگوریتم‎ها و شکبه‎های گوناگون، درنهایت، شیوه‎ی پس‎انتشار خطا، به‎عنوان بهترین و دقیق‎ترین شیوه‎ی تحلیلی انتخاب شد و برای پیش‎بینی مورد استفاده قرار گرفت. شبکه‎ها بر اساس متغیرهای ورودی شامل: اولین روز یخبندان، حداقل مطلق دما، رطوبت نسبی در ساعت 3 گرینویچ، میانگین رطوبت نسبی، فشار متوسط آخرین روز یخبندان، فشار متوسط روز ماقبل آخر یخبندان و ابرناکی در آخرین روز یخبندان، آموزش داده شدند. آخرین روز یخبندان نیز، خروجی شبکه در نظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان داد که پیش‎بینی آخرین روز یخبندان بهاری در بین تمامی ایستگاه‎های همدید هواشناسی در شمال غرب و غرب ایران، براساس شبکه‎ی پس‎انتشار خطا، با دقت بالایی امکان‎پذیر است. خطای به‎دست آمده در تمام موارد پایین بود. بالاترین خطای شبکه بین ایستگاه‎ها، متعلق به اراک با 1142/1 درصد و کمترین آنها مربوط به مهاباد با 254/0 درصد است. در پهنه‎بندی منطقه بر اساس پیش‎بینی انجام شده، تأثیر عامل ارتفاع و توپوگرافی، با وضوح بالایی آشکار شد.

کلیدواژه‌ها