دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1397، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی سلامت حوضه آبخیز بر پایة متغیّرهای کیفیّت آب سطحی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)

صفحه 1-13

پیام ابراهیمی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان؛ امیر سعدالدین


3. سنجش و ارزیابی پایداری محیطی (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفحه 29-44

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج؛ غلامرضا احمدزاده