دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، بهمن 1392، صفحه 1-65 
تحلیل تأثیر نوع بارش بر شبیه‌سازی دبی جریان در حوضه آبخیز تالار و خرّم‌آباد

صفحه 51-64

محمد گلشن؛ عبدالله پیرینا؛ پیام ابراهیمی؛ اباذر اسمعلی عوری