دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، دی 1400، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

واکاوی روند تغییرات‌فضایی بلند‌مدت دمای‌حداقل ایران

صفحه 1-17

10.22126/ges.2021.6938.2453

راضیه فنایی؛ یوسف قویدل؛ منوچهر فرج زاده


شناسایی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شهری از طریق گردشگری در شهر کرمانشاه

صفحه 19-36

10.22126/ges.2021.6720.2431

فرانک بهدوست؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار