دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 1-120 
تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

صفحه 63-78

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ داریوش رحیمی