سنجش فضایی زمانی الگوهای رشد شهری به منظور ارائه راهبردهای برنامه‌ریزی پایدار اراضی (نمونه موردی: شهر بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‎ریزی، مدیریت و آموزش محیط‎زیست، دانشکده محیط‎زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیای انسانی و برنامه‎ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه الگوی بهینه رشد شهری از مباحث مهم توسعه پایدار شهری است؛ لذا تلاش برنامه‎ریزان شهری بر جایگزینی الگوهای مطلوب شهری به‎جای الگوی پراکنده، افقی، برنامه‎ریزی نشده و ناپایدار است؛ بنابراین این پژوهش باهدف تعیین الگوی فضایی زمانی رشد شهر بندرعباس در بازه زمانی ۳۶ساله و تدوین راهبردهایی به‎منظور برنامه‎ریزی پایدار اراضی، الگوی رشد شهری را در سه حالت رشد درونی، بیرونی و لبه‎ای طی زمان مورد بررسی قرار داده است. به‎منظور دستیابی به هدف پژوهش، از تکنیک‎های سنجش‎ازدور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شاخص گسترش چشم‎انداز، شاخص گسترش میانگین وزن‎دار منطقه و تراکم مناطق ساخته شده در پهنه‎های متحدالمرکز پیرامون هسته ارگانیک شهر بهره گرفته شده است. در این راستا تغییرات پوشش اراضی از طریق طبقه‎بندی تصاویر ماهواره‎ای چهار دوره 1987، 1999، 2010 و 2023 به پنج کلاس مناطق ساخته شده، اراضی بایر، پوشش گیاهی، اراضی مرطوب ساحلی و پهنه آبی با استفاده از روش حداکثر احتمال تعیین گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد اراضی ساخته شده در دوره 36 ساله دارای بیشترین تغییرات مساحت بوده اند و اراضی بایر کاهش مساحت داشته است و از سال 2010 پوشش گیاهی با کاهش مساحت شدیدی روبرو بوده است. نتایج تحلیل شاخص گسترش چشم‎انداز و شاخص گسترش میانگین وزن‎دار منطقه نشان داد در دوره اول (1999-1987) شهر دارای الگوی لبه‎ای بوده و در دوره دوم (2010-1987)رشد لبه‎ای به مقدار حداکثر خود رسید و الگوی شهر متراکم‎تر و فشرده تر گشته و در دوره سوم (2023-2010) شهر به سمت پراکنده‎رویی و ناپایداری حرکت کرده است. در نهایت راهبردهایی به منظور برنامه ریزی پایدار اراضی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پوراحمد، احمد؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ آروین، محمود (1394). شناسایی ظرفیّت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل‎های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعة موردی: شهر اهواز). جغرافیا و پایداری محیط، 5(3)، 17-37. https://ges.razi.ac.ir/article_379.html
حیدری، رقیه؛ علی اکبری، اسماعیل؛ پوراحمد، احمد (1399). سنجش پراکنده‎رویی شهری در پویش فضایی شهر رشت. مطالعات برنامهریزی سکونت گاههای انسانی، 17(4)، 961-976. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_682735.html
خلیلی، احمد؛ زبردست، اسفندیار؛ عزیزی، محمدمهدی (1397). گونه‎شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان. نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، 23 (2)، 53-66. doi: 10.22059/JFAUP.2018.69756
عبدی تربقان، جواد؛ صرافی، مظفر؛ رضویان، محمدتقی (1398). بررسی توسعه کالبدی شهرها با استفاده از مدل‎های کمی آنتروپی شانون، هلدرن و موران (مورد پژوهی: شهر کاشمر). توسعه پایدار محیط جغرافیایی، 1(1)، 53-72. 10.52547/sdge.1.1.53 doi:
عنابستانی، علی‎اکبر؛ جعفری، فهیمه (1399). تحلیل پیشرانهای کلیدی مؤثر بر تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‎های پیراشهری کلان‎شهر مشهد با رویکرد آینده‎پژوهی. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامهریزی شهری، 11(43)، 17-34. https://journals.marvdasht.iau.ir/article_4029.html
مداحی، ‎ریحانه؛ المدرسی، سیدعلی؛ جمالی، علی‎اکبر؛ مهدوی‎نجف‎آبادی، رسول (1399). ارزیابی گسترش کمی شهر و مدل‎سازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباس. آمایش محیط، 49(13)، 45-56. https://ebtp.malayer.iau.ir/article_675466. html
مولایی قلیچی، محمد؛ مشکینی، ابوالفضل؛ خاوریان گرمسیر، امیر (1395). روندهای پراکنده‎رویی شهری و برنامه ریزی توسعۀ فضایی پایدار (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران). معماری و شهرسازی پایدار، 4(2)، 43-54. https://jsaud.sru.ac.ir/article_665. html