دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی جهش شهری و تاثیر آن بر پوشش گیاهی و پایایی زیست‌محیطی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22126/ges.2024.10009.2717

زهرا کل میشی؛ ایمان روستا؛ رحمان زندی؛ محمد منصورمقدم


تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی منطقه مورد مطالعه: دهستان حسن آباد، شهرستان اسلام آباد غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22126/ges.2024.10349.2742

سهیلا باختر؛ اشکان شفیعی؛ آئیژ عزمی