دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل آماری – همدیدی تاریخ اولین بارش موثر در غرب و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22126/ges.2020.4514.2117

مصطفی کریمی؛ ایوب جعفری؛ امیر بنی عامریان؛ سیف اله کاکی


2. مدلسازی تخصیص کاربری اراضی پایدار در اصفهان بزرگ با استفاده از ارزیابی چندمعیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22126/ges.2020.5194.2223

زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی


3. آشکارسازی ارتباط زمانی مکانی تغییرات پوشش گیاهی در استان مازندران با عناصر اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22126/ges.2020.5031.2193

محدثه قنبری مطلق؛ بهزاد امرایی