دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سنجش تأثیر عملکرد مؤلفه های امنیت مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران خارجی در راستای توسعۀ پایدار صنعت گردشگری کلانشهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22126/ges.2022.7606.2515

محمد رضا رضایی؛ رضا مرادی رمقانی


شناسایی و ارزیابی مولفه های موثر بر زیست پذیری در نواحی شهری (مطالعه موردی : شهر اسفراین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22126/ges.2022.7545.2513

محمد حسین سرائی؛ منصوره یاراحمدی


ارزیابی مشکلات و افزایش تاب‌آوری مادی‌های شهر اصفهان در برابر سیلاب‌های شهری مطالعه موردی: مناطق 1 و 3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22126/ges.2022.7807.2539

حسین صالحی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم‌الحسینی؛ علیرضا عباسی


مقاله مروری

تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی ایران با تأکید بر امنیت غذایی پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22126/ges.2022.7991.2549

یاسر قلی پور؛ محسن احدنژاد روشنی؛ ابوالفضل مشکینی


مقاله پژوهشی

مدلسازی عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی شهری کلان‌شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22126/ges.2022.7891.2542

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مهناز حسینی سیاه گلی


ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژی طالقان رود جهت برنامه ریزی محیطی با استفاده از روشهای MQI و RQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22126/ges.2022.7973.2548

مهناز رضایی؛ سمیه خالقی؛ محمد مهدی حسین زاده