پل‌های توسعه: ارائه راهکارهایی مؤثر به‌منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

توسعه پایدار نواحی روستایی از برنامه‌های اصلی دولت‌هاست که از دیرباز تاکنون موردتوجه بوده است. توسعه پایدار در روستاها می‌تواند مزایای بسیار زیادی را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... به ارمغان آورد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهایی مؤثر به‌منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی روستایی است. روش تحقیق حاضر آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی به بررسی موضوع می‌پردازد. در مرحله اول از روش کیفی گروه کانونی استفاده شده است که با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و تشکیل سه گروه متوالی، کدهای مربوطه استخراج شدند. سپس در مرحله دوم، با استفاده از روش کمّی تعیین وزن، هریک از مضامین و شاخص‌ها اولویت‌بندی شدند. مشارکت‌کنندگان هر دو مرحله از حوزه دانشگاهی و اجرایی بودند که در مرحله اول با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند؛ و در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای مصاحبه‌ها و پرسش‌نامه‌ها گردآوری شدند. مطابق با یافته‌های تحقیق، 134 کد اولیه، 46 کد کلیدی، 20 کد یکپارچه‌کننده و 4 کد کلان استخراج شدند که به‌عنوان مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه پایدار در نواحی روستایی هستند که به‌مثابه پل‌های توسعه در نظر گرفته می‌شوند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به اهمیت حمایت از طرح‌های کارآفرینی و توانمندسازی روستایی؛ ارائه تسهیلات و خدمات بانکی بلندمدت و سهل‌الوصول؛ مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک روستایی؛ بهبود سازوکار و زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه در محیط روستایی اشاره کرد که می‌توانند زمینه‌های مساعدی را برای اجرا و پیاده‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در راستای ایجاد توسعه پایدار در نواحی روستایی فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اشرفی، مرتضی؛ هوشمند، محمود؛ کرامت زاده، علی (1392). بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر). راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، 51-68. doi: 10.22048/rdsj. 2014.6007
بابازاده، کامران؛ امیرکبیری، علیرضا؛ جمشیدی ایوانکی، مینا؛ ربیعی مندجین، محمدرضا (1401). تبیین اثر نهادگرایی یکپارچه بر توسعه پایدار روستاهای استان آذربایجان غربی. جغرافیا و پایداری محیط، 12(1)، 1-17. doi: 10.22126/GES.2022.7071.2464.
پورطاهری، مهدی؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ عباسی، محسن (1391). ارزیابی عملکرد طرح‌های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: روستاهای نبوت و خوران شهرستان ایوانغرب). جغرافیا و پایداری محیط. 2(4)، 25-36. https://ges.razi.ac.ir/article_198.html
قاسمی اردهایی، علی؛ نوبخت، رضا؛ رستمی، نیره (1396). ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر. راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، 265-279. doi: 10.22048/rdsj.2017.62695.1583
مرکز آمار ایران. (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵. https://www.amar.org.ir
معدنی، جواد (1401). بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با رویکرد سناریونگاری (موردمطالعه: شهرستان سرعین). پژوهشهای روستایی، 13(3)، 390-407. doi: 10.22059/jrur.2022.336852.1711
نصیری، اکرم؛ توکلی، جعفر (1399). ارزیابی نقش استخراج معادن شهرستان قروه بر پایداری روستاهای پیرامونی. جغرافیا و پایداری محیط، 10(3)، 1-15. doi: 10.22126/GES.2020.5621.2281