شناسایی مؤلّفه های مؤثّر در پایداری و بهسازی مسکن روستایی (مطالعة موردی: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه

3 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

4 کارشناس ارشد دانشگاه باختر ایلام

چکیده

در سال‌های اخیر،طرح بهسازی مسکن روستایی با هدف پایداری و بهبود وضعیّت زندگی روستاییان و مقاوم‌سازی مساکن در مقابل بلایای طبیعی اجرایی شد. این مقاله،با هدف بررسی ابعاد مختلف مؤثّر بر بهسازی مسکن روستایی مطرح شده است. روش تحقیق،پیمایشی و غیر آزمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطّلاعات بهره برده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که برابر با دو جامعة 400 نفری برای وام‌گیرندگان و غیر وام‌گیرندگان بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که برای وام‌گیرندگان شرایط تهیّة وثیقه مشکل‌ساز بوده؛ همچنین فرایند اداری تا حدودی مشکل بوده است. در عین حال،میزان وام نیز کم بوده است. آنها باور داشته‌اند که عواملی همچون رضایتمندی از فرایند تحقّق بهسازی، رضایتمندی از نتیجة بهسازی، رضایتمندی از صدور مجوّزها و رضایتمندی از ضمانت‌نامه‌های بانکی سبب می‌شود که فرایند دریافت وام از موفّقیّت بالاتری برخوردار باشد. در بین افرادی که وام نگرفته‌اند، کهولت سنّی، شرایط ضمانت‌نامه‌های بانکی، نداشتن مکانی برای سکونت در زمان بهسازی و هزینه‌های اجرای طرح بهسازی از جمله موانع مردم در دریافت وام بوده است. در نهایت این تحقیق نشان داد که سال ۱۳۹۲ سخت‌ترین سال برای بازپرداخت وام و سال ۱۳۸۴ راحت‌ترین سال در بازپرداخت وام بوده است.

کلیدواژه‌ها


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393) شاخص کلّ کالاهای مصرفی 1392-1315، (بر مبنای سال 1390)، چاپ اوّل، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

بسحاق، محمدرضا؛ سالاروند، اسماعیل؛ صیدائی، سید اسکندر (1392) تحلیل و ارزیابی شاخص‌ها و عوامل پایداری مسکن روستایی (مطالعة موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر)، مجلّة پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 2 (4)، صص. 47-25.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1389) امور بازسازی و مسکن روستایی، طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی، برگرفته از سایت اینترنتی بنیاد در http://www.bonyadmaskan.com(1389)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی - معاونت بازسازی و مسکن روستایی (1390) چالش‌ها و مشکلات طرح ویژة بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، برگرفته از سایت اینترنتی بنیاد در:.www.ea-bonyadmaskan.ir (1390)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه (1393) بهسازی مسکن روستایی، برگرفته از سایت اینترنتی بنیاد در: (1393) http://bmskermanshah.ir

جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود؛ صیدایی، سید اسکندر؛ نجفی، مریم (1392) تحلیل شاخص‌های مسکن روستایی استان ایلام و سطح‌بندی آنها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای، فصلنامة مسکن و محیط روستا، 32 (143)، صص. 131-113.

سعیدی، عباس (1373) الزامات اجتماعی- اقتصادی در ساخت و ساز مسکن روستایی، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعة مسکن در ایران، جلد اوّل، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، صص. 537-501.

سعیدی، عباس؛ امینی، فریبا (1389) ناپایداری سکونتگاهی و تحوّل کارکردی مسکن روستایی، فصلنامة جغرافیا، 8 (27)، صص. 44-29.

سعیدی، عباس؛ طالشی، مصطفی؛ رابط، علیرضا (1392) نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه‌های روستایی (مورد: روستاهای شهرستان ایجرود (استان زنجان))، فصلنامة جغرافیا، 11 (38)، صص. 31-5.

شهبازی، اسماعیل (1389) درآمدی بر آسیب‌شناسی توسعه روستایی، چاپ اوّل، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

شیروانیان، عبدالرسول؛ بخشوده، محمد؛ مهرجو، سعید (1392) مقایسة رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبُعدی فقر مسکن در برنامة حمایت از مسکن روستایی در ایران، مجلّة تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5 (3)، صص. 81-65.  

گلپایگانی، عبدالعلی؛ خانجانی، نرگس؛ زیدآبادی، اعظم (1392) طرح مسکن روستایی و تأثیر آن بر شاخص‌های بهداشتی و ایمنی مسکن، فصلنامة مسکن و محیط روستا، 32 (144)، صص.  58-49.

معاونت برنامه‌ریزی راهبردی استانداری کرمانشاه، 1386، سالنامة آماری استان کرمانشاه، کرمانشاه.

مهدوی­نژاد، محمدجواد؛ پورفتح­اله، مائده؛ علی محمدی، فرزانه (1392) ضرورت آموزش «خانواده مبنا» جهت مقاوم‌سازی مسکن روستایی، فصلنامة مسکن و محیط روستا، 32 (143)، صص. 52-39.

Gould, M.I; Jones, K.) 1996) Analyzing perceived limiting long-term illness using, U.K. Census Microdata. SocSciMed.

Yang, X; Jiang, Y; Yang, M; Shan, M. (2010) Energy and environment in Chinese rural housing: Current status and future perspective. Energy Power Eng. China.