رفتارسنجی الگوهای دمای سطوح فیزیکی مختلف در محیط زیست شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش پیش رو، داده­های دمای شش سطح مختلف شامل آسفالت، خاک، سیمان، سنگ، چمن و آب با بهکارگیری سه دستگاه داده­نگار و شش سنسور تماسی از نوع PT100، در بازهی زمانی 10 دقیقه­ای و در طول یک سال آماری (2012-2013)،از ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک دانشگاه تهران دریافت شد. سپس الگوی دمای آنها در طول شبانهروز و شرایط جوی مختلف (آفتابی، ابری، بارشی و بادی) استخراج شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که در شرایط آرام و آفتابی، بیشترین دمای سطحی در طول روز بهترتیب مربوط به آسفالت، سیمان، خاک، سنگ، چمن و آب است. بیشترین اختلاف دمای سطوح با یکدیگر نیز در هنگام ظهر رخ می­هد، درحالی­که کمترین اختلاف دما بین آنها در ساعات طلوع و غروب بهوقوع پیوسته است. همچنین، زمان ثبت بیشینهی دما در سطوح با یکدیگر متفاوت بوده و به ویژگیهای فیزیکی ـ حرارتی آنها وابسته است. علاوهبراین، بر مبنای نتایج به­دست آمده الگوی دمایی سطوح در شرایط ابری، آفتابی و بادی سینوسی بوده، اما در شرایط ابری، دامنهی تغییرات دما کمتر از شرایط آفتابی است و در شرایط بادی از نوسانهای لحظهای بیشتری برخوردار است؛ در حالی که در شرایط بارشی (برف و باران)، نهتنها الگوی دمایی سطوح کاملاً متفاوت است، بلکه رفتار دمایی آنها نسبت به یکدیگر نیز در مقایسه با شرایط آفتابی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها