تحلیل رفتار مکانی ـ زمانی بارش روزانه در نواحی مرکزی و جنوب‎غربی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رفتار مکانی ـ زمانی بارش در پهنه‎ی مرکزی و جنوب‎غربی ایران با استفاده از داده‎های بارش روزانه‎ی 114 ایستگاه همدید، اقلیم‎شناسی و باران‎سنجی که دارای آمار بیش از 10 سال بودند، در بازه‎ی زمانی 11/10/1329 تا 11/10/1383  بررسی شد. ابتدا آرایه‎ای به‎ابعاد 114×19724 تهیّه و ضمن محاسبه‎ی میانگین بارش برای هر روز تقویم خورشیدی، با بهره‎گیری از روش کریگینگ نسبت به پهنه‎بندی و تحلیل بارش در این پهنه‎ی جغرافیایی اقدام شد. بدین ترتیب آرایه‎ی جدیدی به‎ابعاد 3720×366 به‎دست آمد. آنگاه یک تحلیل خوشه‎ای پایگانی انباشتی روی این آرایه انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل خوشه­ای روی فواصل اقلیدسیِ این آرایه به‎روش "وارد" نشان داد که برحسب مقدار و زمان دریافت بارش در منطقه­ی مورد مطالعه، چهار ناحیه­ی بارشی متمایز وجود دارد. مناطق مذکور با توجّه به وضعیّت بارشی آنها، شامل منطقه­ی بسیار کم­بارش، کم‎بارش و نیمه‎پُربارش و پُربارش هستند.

کلیدواژه‌ها