شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان روانسر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهرستان روانسر با داشتن جاذبه­های گردشگری متنوع طبیعی ـ انسانی، یکی از مقاصد اصلی گردشگران غرب کشور و استان کرمانشاه می‌باشد که سالیانۀ گردشگران زیادی را جذب می‌کند. با توجه به پتانسیل‌های بالای گردشگری و تنوع جاذبه‌ها، اولویت­بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و جهت توسعۀ گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. این مقاله با توجه به هدف از نوع کاربردی و از  نظر روش تحقیق یک مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی است که جهت انجام آن محققان نُه پارامتر «ارتفاع قرارگیری از سطح دریا، وضعیت زیرساخت‌ها، تعداد گردشگر، تسهیلات و خدمات، دسترسی، پتانسیل اطراف جاذبه، قابلیت جذب گردشگر در فصول مختلف، اثرات اقتصادی و عدم مخاطرات طبیعی» را در مورد هفت مکان گردشگری مهم شهرستان روانسر انتخاب و با استفاده از روش تاپسیس به اولویت­بندی مکان‌های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. جهت تعیین وزن شاخص‌ها نظرات 30 نفر از کارشناسان مربوطه با استفاده از روش ای.اچ.پی. محاسبه گردید. نتایج حاصل از مدل تاپسیس، مکان‌های گردشگری شهرستان روانسر جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت­بندی نمود: غار قوری قلعه با امتیاز (766/0) رتبۀ یک، سراب روانسر با امتیاز (716/0) رتبۀ دوم، غار کاوات با امتیاز (589/0) رتبۀ سوم، زیارتگاه اویس قرنی، سراب جاوری، تپۀ موسایی و تاق فرهاد به ترتیب با امتیاز (469/0)، (465/0)، (249/0) و (224/0) در اولویت‌های بعدی واقع شدند. در نهایت، راهکارهایی جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع موانع و مشکلات مکان‌های هفت‌گانۀ جاذب گردشگری شهرستان روانسر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها