واسنجی روش‎های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) و محاسبه‎ی نیاز آبی گیاه (ETC) زیتون در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برآورد نیاز آبی، از مهم‎ترین عوامل در مدیریت منابع آب و از ضروریات هر طرح آبیاری و زهکشی به‎شمار می‎رود. برای تعیین نیاز آبی، بایستی تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع  را برآورد کرد. با توجه به اینکه روش‎های گوناگونی برای این منظور توصیه شده است، ولی انتخاب روش مناسب یکی از مشکلات تصمیم‎گیری در این مورد است. در این پژوهش از پنج ایستگاه منتخب در استان کرمانشاه با طول دوره‎ی آماری بین 17 تا 54 سال استفاده شده است. روش‎های محاسبه  به پنج روش فائو ـ پنمن ـ مانتیث، ترنت وایت، بلانی کریدل اصلاح شده،‎ هارگریوز و پنمن اصلاح شده بر اساس داده‎های ماهانه و سالانه است. با بررسی مقادیر محاسبه شده برای تبخیر و تعرق پتانسیل و با توجه به توصیه‎های سازمان هواشناسی جهانی، از بین پنج روش فوق، مشخص شد که روش فائو ـ پنمن ـ مانتیث، برآورد دقیق‎تری برای  ارائه می‎کند. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر میزان  ماهانه و سالانه، به‎ترتیب 5/8 و 9/48 میلی‎متر مربوط به ایستگاه روانسر و حداقل آن به‎ترتیب 8/5 و 4/38 میلی‎متر مربوط به ایستگاه کنگاور است و بیشترین نیاز آبی سالانه برای ایستگاه روانسر با مقدار 3/923 میلی‎متر به‎دست آمد.

کلیدواژه‌ها