تحلیل فضایی پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در شهر بندرانزلی بر اساس مدل تاپسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر بندرانزلی و ارائه‎ی راهکاری برنامه‌ریزی‎شده برای نیل به توزیع متعادل خدمات در سطح نواحی شهر، به‎منظور بهره‎مندی همه شهروندان از خدمات شهری مناسب است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که در آن از مدل ضریب آنتروپی نسبی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت در نواحی شهر، مدل ضریب پراکندگی و مدل تاپسیس برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات استفاده شده است. جامعه‎ی آماری، نواحی نُه‎گانه‎ی شهر بندرانزلی بر اساس طرح جامع پیشنهادی شهر است که توسط هشت شاخصِ خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که پراکندگی جمعیت در نواحی شهری متعادل است، اما تنها 13 درصد از جمعیتِ کل شهر از خدمات شهری متعادل بهره‎مند بوده و40 درصد از کل جمعیت در شرایط نیمه‎متعادل و 47 درصد باقی‎مانده در شرایط نامتعادل بهره‎مندی از خدمات شهری به‎سر می‌برند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر، نشانگر نبود رابطه‎ی مؤثر بین دو متغیر است. بنابراین ضمن افزایش شاخص‌های خدمات شهری در سطح نواحی، برقراری ارتباط هماهنگ و مؤثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر بندر انزلی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها