توافقنامه همکاری بین نشریه جغرافیا و پایداری محیط و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در آبان ماه 1398 منعقد گردید و در شماره های آتی، این نشریه با همکاری انجمن ایرانی ژئومورفولوژی منتشر می شود.