فرمت نشریه جغرافیا و پایداری محیط تغییر کرده است و مطابق با آن تغییرات جزئی در راهنمای نویسندگان صورت گرفته است.