تمامی مقالات ارسالی به نشریه جغرافیا و پایداری محیط، پیش از ورود به فرایند داوری با نرم­ افزار مشابهت­ یاب بررسی خواهند شد. در صورتی که میزان مشابهت کمتر از 20 درصد باشد مقاله در فرآیند داوری قرار می گیرد.