دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1393، صفحه 1-101 
4. مطالعة تحوّلات ژئومورفولوژی بستر رودخانة هریرود و تأثیر آن بر مرز بین المللی

صفحه 57-70

حجت شاکری زارع؛ ابوالفضل بهنیافر؛ علی قربانی شورستان؛ معصومه هاشمی