دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، پاییز 1398، صفحه 1-114 
5. شناسایی ابعاد تاب آوری و تاثیر آن بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 63-77

10.22126/ges.2019.3436.1913

محمد اسکندری نوده؛ یاسر قلی پور؛ فاطمه فلاح حیدری؛ ایوب احمدپور