دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1397، صفحه 1-119 
6. توزیع فضایی خشونت های خانگی در شهر کرمانشاه

صفحه 79-98

ژیلا قزوینه؛ باقر ساروخانی؛ عالیه شکربیگی