دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1396، صفحه 1-97 
5. نقش سنجه‌های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نکارود)

صفحه 63-80

شریف جورابیان شوشتری؛ کامران شایسته؛ مهدی غلامعلی فرد؛ محمود آذری؛ خوان ایگناسیو لوپز مورنو


6. تأثیر منابع طبیعی بر توسعه کشورها

صفحه 81-96

محمدجواد بربری؛ عبدالحسین کلانتری؛ حسین راغفر؛ غلامرضا غفاری