مقایسه و ارزیابی روش های پایدارسازی زمین‌لغزش (مطالعة موردی: زمین‌لغزش کیلومتر 194 راه آهن ملایر - کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

گزارشات متعدّد وقوع زمین‌لغزش در کیلومتر 194 پروژة راه‌آهن غرب در استان کرمانشاه، منجر به انجام تحقیق پیش روی در مورد علل و نحوة گسترش لغزش زمین در منطقة مذکور و مطالعة روش­های پایدارسازی زمین‌لغزش گردید. در این پژوهش، به بررسی نقش جاده‌سازی در وقوع زمین‌لغزش و بررسی روش‌های مؤثّر در پایدارسازی زمین‌لغزش و مقایسة عملکرد و کارایی روش‌های مذکور پرداخته شده است. در این تحقیق، با عملیات نقشه‌برداری، جابه­جایی و حرکت نقاط معیّنی در محدودة زمین‌لغزش در فواصل زمانی مشخّص نسبت به نقطة مبنا در خارج از محدودة لغزش طی 4 ماه متوالی قرائت و کنترل گردید. آزمایش­های شناسایی در محل، توسّط کارشناسان پژوهشگاه بین­المللی زلزله و آزمایشگاه فنّی مکانیک خاک استان انجام گردید. مدل­سازی سه بُعدی زمین‌لغزش در نرم­افزار FLAC-3D بر اساس نتایج
نقشه­برداری و حفر گمانه­ها، انجام شد. برای پایدارسازی زمین‌لغزش از روش اصلاح هندسی شیب و نصب زه­کش استفاده شده و شیروانی پس از اصلاح شیب مجدّداً در نرم­افزار، مدل و تحلیل گردید. نتایج مدل
­سازی شیب اصلاح شده نشان از کاهش میزان جابه­جایی و پایداری شیب دارد. در ادامه، روش پیشنهاد شده توسّط مهندس مشاور طرح نیز در نرم­افزار مدل­سازی و نتایج با روش اصلاح هندسی مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که روش اصلاح هندسی نسبت به روش­های دیگر در پایدارسازی زمین‌لغزش عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (مدیریت استان کرمانشاه) (۱۳۹۱) گزارش عملیات حفاری ترانشه لغزشی کیلومتر ۱۹۴+۵۰۰ قطعه ۵/ب راه‌آهن غرب کشور، شمارة گزارش ۳۵۸/۱۰۰۹۰۰۰۶.

رمضانی، بهمن؛ ابراهیمی، هدی (۱۳۸۸) زمین‌لغزش و راهکارهای تثبیت آن، فصلنامة جغرافیایی آمایش، 2 (7)،صص.139-129.

صمیمی،مسعود (1381) بررسی زمین‌لغزش باریکان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نادر شریعتمداری، دکترای خاک وپی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

فعله­گری، محسن؛ طالبی، علی؛ کیااشکوریان، یاسر (۱۳۹۲) بررسیاثرجاده‌سازیدروقوعزمین‌لغزشبااستفادهازمدلپایداری دامنه FLAC SLOP (مطالعة موردی:حوضة آب­خیز سدّ ایلام)، مجلّة پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 20 (1)، صص. 240-227.

قائمی، مهدی (1392) تحلیل عددی و پایدارسازی زمین‌لغزش با توجّه ویژه به زمین‌لغزش رخ داده در قطعة 5 راه‌آهن ملایر - کرمانشاه، پایان­نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جهانگیر خزائی، دکترای خاک و پی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

Cala, M., Flisiak, J., Tajdus, A. (2004) Slope Stability Analysis with Modified ShearStrength Reduction Technique, 9th International Symposium on Landslides, Landslides: Evaluation and Stabilization, pp. 1085-1090.

Haung, M., Can-Qin J. (2009) Strength Reduction FEM in Stability Analysis of Soil Slopes Subjected to Transient Unsaturated Seepage, Competers and Geotechnics, 36 (1–2), pp. 93–101.

Kelarestaghi, A. (2002) Investigation of Effective Factors on Landslide Occurrence, CaseStudy of Tajan Dam Drainage Basin, Sari, M.Sc. Thesis, Tehran University, 120 p. (Translated In Persian).

Larsen, M.C., Parks, J.E. (1997) How Wide is a Road? The Association of Roads and Mass Wasting in a Forested Montana Environment, Earth Surface Processes and Landforms, 22, pp. 835-845.

Lerouil, S. (2006)Natural Slope and Cuts: Movement and Failure Mechanisms, Geotechnique, 51 (3), pp. 197-243.

Lynn M.H., Peter B. (2008) the Landslide Handbook, USGS.

Mark J.T., David J.W. (2005) Review of Stability Berm Alternatives for Environmentally Sensitive Areas, Center for Transportation Research and Education Iowa State University.

Monjazi, M., Heidari, M., Rezakhah, M., Masoomi, A. (2005) Designing the Final Slop Optimized of Copper Sungun. Conference of Iran Mine Engineering, the University of Tarbiat Modares, 120-128. (Translated In Persian).

Sassa, K., kanuti, P. (2010) Landslides Disaster Risk Reduction, google.com.

Sah, M.P., Mazari, R.K. (1996) Antropogenically Accelerated Mass Movement, Kulu Valley, Himachal Pardesh, India, Geomorphology, 26(21), pp. 123-138.

Sarkar, S., Kanungo, D.P. (2003) Landslides in Relation to Terrain Parameters, A remote sensing and GIS approach, www.gisdevelopement.net.

Talebi, A., Niazi, Y. (2011) Investigation of Ability of Physically Based Hydrological Model for Shallow Landslides Analysis in Natural Slopes, Iran Natural Resources, 3, pp. 64-74. (Translated In Persian).

Teoh, E.A. (2005) Numerical Modeling of Complex Slope Using FLAC/SLOP, bachelor Thesis, University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying, 110 p.