اولویت‎بندی راهبرد‎های توسعه‎ی پایدار گردشگری بافت قدیم شهر اصفهان با استفاده از روش دلفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گردشگری فعالیتی چند وجهی است و یکی از پیچیدهترین کسبوکارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی است. توسعهی پایدار در برنامهریزی گردشگری اهمیت دارد؛ چرا که بیشترین توسعهی گردشگری متکی بر جاذبهها و فعالیتهایی است که به محیط طبیعی، میراث تاریخی و الگوهای مناطق فرهنگی مربوط میشوند. بافت تاریخی شهرها جزئی از سرمایهی ملی و فرهنگی کشورند که نهتنها به لحاظ زیباشناختی و تداوم خاطرات جمعی و هویتبخشی شهرهای ما ارزشمند هستند، بلکه محل سکونت و معیشت میلیونها نفر شمرده میشوند. با این حال، این بافتها دارای ویژگیهای منفی، همچون آشفتگی سیما و چشمانداز، عدم دسترسی مناسب، کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری، آشفتگی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرسودگی کالبدی ـ سازهای نیز هستند که منجر به تخلیهی جمعیت زیادی از این بافتها شده است. این پژوهش بر آن است که راهبردهای متناسب با توسعهی گردشگری پایدار در بافت قدیم را اولویتبندی کند. به این منظور روش نظرخواهی تخصصی دلفی مورد استفاده قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، پس از مروری بر منطقه و راهبردهای توسعهی پایدار گردشگری با گذری فشرده بر روش دلفی، به تشریح شیوهی جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. در پایان، نتیجهی مطالعه در قالب طبقهبندی راهبردهای مناسب برای توسعهی پایدار گردشگری این منطقه بهترتیب اولویت، آمده است.

کلیدواژه‌ها