بررسی وقوع درجه‎های مختلف استرس‌های گرمایی در سواحل جنوب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استرسهای گرمایی از ویژگیهای زیست اقلیم سواحل جنوب کشور است که در اثر افزایش همزمان رطوبت و دمای روزانه حادث میشوند و فعّالیّت­های عادی اندام­های بدن را دچار اختلال می­کنند. گرفتگی عضلانی، گرمازدگی و خستگی مفرط از عوارض شایع آن است. در این مطالعه، تلاش بر این است با استفاده از شاخص گرما (HI) درجههای مختلف رخداد این پدیده، در پهنهی سواحل جنوبی کشور بررسی شود. برای این کار از آمار روزانهی عوامل اقلیمی14 ایستگاه سینوپتیکی در دورهی زمانی 15 ساله (2008-1994) استفاده شد. نتایج که در قالب تحلیل­های آماری ـ توصیفی آورده شده، حاکی از این است که تنش­های گرمایی با درجههای مختلف در تمامی ماه­های سال، اقلیم سواحل جنوب را تحت تأثیر قرار می­دهند. بهطور کلّی حدّاکثر شدّت شاخص، مربوط به ماه آگوست است. از بین ایستگاه­های مورد مطالعه نیز بندر دیلم، بهعنوان پرتنش­ترین ایستگاه شناخته شد. ارزیابی کلّی نیز نشان داد شدّت تنش گرما در ایستگاه­هایی که در سواحل خلیج فارس قرار دارند، بیشتر از سواحل دریای عمان است.

کلیدواژه‌ها