موضوعات = مخاطرات محیطی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

10.22126/ges.2020.4082.2029

مریم ربیعی؛ مهدی ثقفی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


2. ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع رعد و برق در رشت

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-35

10.22126/ges.2020.4534.2122

افسانه قاسمی؛ جمیل امان اللهی


4. استخراج پتانسیل سیل خیزی حوضه سیمینه رود با کمک تصاویر ماهواره ای، شاخص رطوبت توپوگرافی و ویژگیهای مورفولوژیکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-61

10.22126/ges.2019.4294.2071

ا ردشیر یوسف زاده؛ بتول زینالی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ صیاد اصغری سراسکانرود