موضوعات = سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضة دریاچة ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیرة مارکوف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-72

10.22126/ges.2020.5303.2238

هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ حسن خسروی؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ اسدالله خورانی؛ جیمی لی