جغرافیا و پایداری محیط (GES) - فرایند پذیرش مقالات